control systems
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,684 jobs
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s banner
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s logo
  Phrachinburi
  • การศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรี วิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 8 ปี
  • ทำงานที่โรงงาน อ.บ้านสร้าง ปราจีนบุรี (มีบ้านพัก)
  Next