content
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,217 jobs
  ThaiNamthip Limited's banner
  ThaiNamthip Limited's logo
  Laksri
  • จบการศึกษาระดับปวช.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิตสื่อการเรียนรู้
  • มีทักษะในการใช้Microsoft office, Photoshop
  BEC World Public Co., Ltd.'s banner
  BEC World Public Co., Ltd.'s logo

  Content Creator

  BEC World Public Co., Ltd.
  Bangkok
  • มีความรู้ในการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop
  • สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
  • มีทักษะในการเขียนข่าว เขียนบทความ รีไรท์ข่าว
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์
  • ประสบการณ์ในงานประชาสัมพันธ์ นักข่าว
  • มีความรู้เรื่องการเงิน การลงทุน เศรษฐกิจ
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo

  Online Content Advisor

  Mind Edge Innovation Co., Ltd.
  Bangkapi
  • คิดกิจกรรม/เลือกพรีเซนเตอร์และ ครีเอท Content
  • วางแผนงบประมาณในการทำตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ
  • ควบคุมการออกแบบของ Graphic ในการทำ Banner & Social
  Next