• Aged over 45 years old.
 • Civil Engineering
 • 15 years’ experience in construction

3 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานก่อสร้าง 7 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานก่อสร้าง 7 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาต (ใบ กว.)

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 - 45 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานงานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมดูแลบริหารจัดการงานก่อสร้าง

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในงานเขียนแบบ
 • ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

05-Dec-16

 

Applied
 • Controlling and reporting time and milestones comp
 • Controlling and reporting cost and quality
 • Confer with supervisors or other managers

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Good command in English
 • Bachelor's Degree of higher
 • Good management

30-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.