• Female, age 25 year up
 • Graduate in marketing or related field
 • Experience 2 years up pf marketing & sales

26-Oct-16

 

Applied
 • แปลเอกสารไทยจีน-จีนไทย
 • เป็นล่ามสนทนาสื่อสารระหว่างคนจีนและคนไทย
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

25-Oct-16

 

Applied
 • แปลเอกสารไทยจีน-จีนไทย
 • เป็นล่ามสนทนาสื่อสารระหว่างคนจีนและคนไทย
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง / อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวส-ปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนระดับดี

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง / อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวส-ปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนระดับดี

25-Oct-16

 

Applied
 • ทำหน้าที่เป็นล่ามไทยจีน - จีนไทยให้กรรมการบริษัทฯ
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • ติดต่อกับหน่วยงานราชการ

24-Oct-16

 

Applied
 • ทำหน้าที่เป็นล่ามไทยจีน - จีนไทยให้กรรมการบริษัทฯ
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • ติดต่อกับหน่วยงานราชการ

24-Oct-16

 

Applied
 • แปลเอกสาร ไทย-จีน, จีน-ไทย
 • Can Translate Chinese & Thai Language
 • Have a skill of translator

24-Oct-16

 

Applied
 • เน้นการสื่อสารภาษาจีน
 • สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้ทุกประเภท
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
 • ดูแลงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
 • จัดทำรายงานการประชุม

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง สัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย1ปี

21-Oct-16

 

Applied
 • แปลเอกสารภาษาจีน-ไทย, ไทย-จีน
 • เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างคนจีนกับคนไทย
 • แปลในที่ประชุม

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายทัวร์จีน
 • ชาย/หญิง วุฒิ ปวส ขึ้นไป

21-Oct-16

 

Applied
 • At least 3 years of work experience in simultaneou
 • and consecutive interpreting within private busine
 • Highly communicative, and proficient in Native,

21-Oct-16

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • สามารถพูดอ่านเขียนภาษาจีนได้
 • สามารถไปทำงานที่่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรีได้

21-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.