• relevant work in Automobile, AgriculturalMachinery
 • 5 relevant working experience in Sales & Marketing
 • Driving license & Able to travel in upcountry

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข
 • หญิง อายุ 29 ถึง 33 ปี
 • ใช้โปรแกรม MS Officeได้อย่างชำนาญ

24-Apr-17

 

Applied
 • จบการศึกษาป.ตรี หรือโท ด้านบริหารงานวิจัยและพัฒนา
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานวิจัยพันธุ์พืช

24-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา *ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การบริหารงานบุคคล ฝึกอบรม การขาย
 • เพศชาย&หญิง ภูมิลำเนากรุงเทพ ปริมณฑล

21-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.