• Experience in Refrigeration, Cooling tower or HVAC
 • License/Certificate of Refrigeration
 • Proficient in spoken and written English.

14 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • A minimum of 5 years experience
 • Knowledge of ISO13485 desirable
 • Open to Thai and Non Thai applicants

16 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
 • ประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง ออกแบบ ประมาณราคา และจัดทำแผนงาน

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor'sDegree of Logistic or Econ or Marketing
 • Toeic 650 จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สะดวกทำงานที่ อ.บางปะกง (ถ.บางนา-ตราด กม.42)

13 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

13 hours ago

 

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน IA อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ฉะเชิงเทรา หรือ จ.ปราจีนบุรี

13 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง คุมงานด้าน Precast

13 hours ago

 

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน IA อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ฉะเชิงเทรา หรือ จ.ปราจีนบุรี

13 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง คุมงานด้าน Precast

13 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, age not over 25 years old
 • Bachelor's or Master's Degree in Accounting
 • Flexible to work in up country (Chachoengsao)

13 hours ago

 

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor'sDegree of Logistic or Econ or Marketing
 • Toeic 650 จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สะดวกทำงานที่ อ.บางปะกง (ถ.บางนา-ตราด กม.42)

13 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย /สรรหาอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง คุมงานด้าน Precast

13 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, age not over 25 years old
 • Bachelor's or Master's Degree in Accounting
 • Flexible to work in up country (Chachoengsao)

13 hours ago

 

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor'sDegree of Logistic or Econ or Marketing
 • Toeic 650 จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สะดวกทำงานที่ อ.บางปะกง (ถ.บางนา-ตราด กม.42)

13 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย /สรรหาอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • Import export clearance processing
 • Shipping coordinator, ERP system
 • ETA updating

15 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years experiences in Sales Coordinating
 • Senior Sale
 • SAP program

15 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ดูแลบริหารจัดการภูมิสถาปัตย์ การตกแต่งภายใน
 • ปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์ออกแบบและควบคุมงานตกแต่งภายใน

15 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ดูแลระบบงานไฟฟ้า ซ่อมแซมปัญหาไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • มีประสบการณ์ดูแลงานระบบไฟฟ้า

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านเกษตรศาสตร์
 • เพศชาย - หญิง อายุ 30 - 40 ปี
 • มีประสบการงานสวน ดูแลต้นไม้ รักงานที่ทำ

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical/Electronic
 • Candidate does not need to be proficient
 • 0-5 years’ relevant job or academic experience

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Managing and ensuring supplier and manufacturing
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering
 • 7 years’ experience in manufacturing

15 hours ago

 

Applied
 • ตรวจเช็คความถูกต้องของยาและเวชภัณฑ์
 • บันทึกสถิติและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน
 • ให้คำแนะนำและปรึกษาการใช้ยากับผู้ป่วย

15 hours ago

 

Applied
 • Do freight booking for export shipment.
 • 1-2 years in export & import experienced
 • Coordinate with freight forwarder, Customs broker

15 hours ago

 

Applied
 • Experience in Refrigeration, Cooling tower or HVAC
 • License/Certificate of Refrigeration
 • Proficient in spoken and written English.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สนับสนุนงานการฝ่ายผลิต
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • สามารถในการใช้โปรแกรม Ms office และอินเตอน์เน็ตได้

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Adobe Illustrator ได้

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering or equivalent
 • Experience in Sales for 3-5 years.
 • Control sales staffs to support company

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering or equivalent
 • Excellent sales record from similar position
 • Make all aftermarket quotations for service ladder

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด ,โฆษณาประชาสัมพันธ์
 • ประสบการณ์ในงานด้านบริหารร้านค้า,Showroom

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, Thai Nationality, Age 35-40
 • 5-10 years of experience in manufacturing
 • To review plant capacity in terms of manpower

23 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม , ยาเสพติด

21-Feb-17

 

Applied
 • ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ทั่วไป ประเภท 4 (ท.4)
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ขนส่งแก๊สและน้ำมันให้กับคลัง โรงอัดบรรจุ

21-Feb-17

 

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
 • สามารถเดินทางและปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

21-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งหน้าที่ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางและปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

21-Feb-17

 

Applied
 • Thai Nationality Male/female with good health
 • Bachelor’s Degree in related field
 • Self motivated and able to work in a team

21-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ R&D ด้านหมึกพิมพ์ สีทาบ้าน
 • คิดค้น ปรับปรุง จัดทำผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี /โพลิเมอร์ /สิ่งพิมพ์

21-Feb-17

 

Applied
 • Thai Nationality Male/female with good health
 • Bachelor’s Degree in related field
 • Self motivated and able to work in a team

21-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, Age 30-45
 • 5-10 years working experience in Material Planning
 • Must have own car

21-Feb-17

 

Applied
 • To assist QMR to define quality process management
 • Define operation process & prepare planing process
 • Internal audit planing & control all process

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • RECEIVES & DISTRIBUTES INCOMING MAIL/FAX MESSAGES
 • HANDLES CUSTOMER INQUIRY AND MAKES QUOTATION
 • SUBMITS ENGINEERING SAMPLES & FOLLOWS UP CUSTOMER

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Propose Sale, Negotiate to sell to customers
 • Follow up on tender information, Industry work
 • Prepare a summary report of Sales of each category

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Negotiate with Suppliers to achieve added value
 • Visit and Lead of Supplier Audit in the Country
 • Continuous drive on process and cost efficiency

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Occupational Safety & Health
 • There is License or diploma Safety Officer
 • There is knowledge the laws safety & environmental

21-Feb-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Applied Chemistry
 • Min. 1 year work experience in Automotive Industry
 • Good English communication skills

21-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.