bangkok bank public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  Bangkok Bank Public Company Limited's banner
  Bangkok Bank Public Company Limited's logo
  Yannawa
  • ปริญญาตรี / ปริญญาโท ทางด้านนิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านแรงงานสัมพันธ์โดยตรง
  • รักการเรียนรู้ ชอบทำงานเป็นทีม มีความเป็นผู้ใหญ่
  Bangkok Bank's banner
  Bangkok Bank's logo
  Bangrak
  • ตรวจสอบความถูกต้องการทำรายการตราสารอนุพันธ์
  • ระบบบาทเน็ท, ระบบ SWIFT
  • เตรียมข้อมูลรายงานธนาคารแห่งประเทศไทย
  Bangkok Bank Public Company Limited's banner
  Bangkok Bank Public Company Limited's logo

  Graphic Designer

  Bangkok Bank Public Company Limited
  Yannawa
  • ป.ตรีไม่จำกัดสาขาวิชา สามารถใช้โปรแกรม Illustrator
  • มีประสบการณ์ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  Next