• Female, Age at least 23 years old
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 2 – 3 years experience in Internal audit

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง 18 - 35 ปี ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานจัดซื้อเหล็ก 1-3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบเหล็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบภายใน
 • การวางระบบบัญชี 3 ปีขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, Age 23 years old up
 • Good Analytical thinking, Communication
 • Good command in Computer Program

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting, Finance
 • Can travel to the northeastern area.
 • Good interpersonal skills and computer literate.

23-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • สินไหมรถยนต์
 • ประกันภัย
 • ปริญญาตรี

23-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี / สาขา การบัญชี / ไม่ต้องมีประสบการณ์
 • มีความรู้ด้านระบบบัญชี เป็นอย่างดี
 • สามารถฏิบัติงานนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง สัญชาติไทย อายุ 25-40 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • งานตรวจสอบภายใน สถาบันการเงิน
 • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง
 • บรรจุเป็นพนักงานประจำ

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี, หรือสาขาที่เกี่ยวข
 • สามารถใช้โปรแกรม MS.Office โดยเฉพาะ MS.Excel

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าให้ได้คุณภาพ

23-Jun-17

 

Applied
 • คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน ในสถาบันการเงิน
 • ประสบการณ์ด้าน IT Audit จะได้รับการพิจารณา

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting, Statistics
 • 3 years of experiences in Audit
 • Good command of written and spoken in English

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน 2 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ ,การเงิน หรืออื่นๆ
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ เเละ สรุปประเด็นได้ดี

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ทำงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1ปี
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต
 • ปวส.ด้านช่างอุตสาหกรรม
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดและคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

22-Jun-17

 

Applied
 • ตรวจนับสินค้าหน้าร้าน (Shop, corner)
 • ปวส.- ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านงานเอกสาร, บัญชี,

22-Jun-17

 

Applied
 • ตรวจเช็คสต๊อกคลังสินค้าตามสาขา
 • ตรวจสอบบัญชีสต๊อกสินค้าตามสาขา
 • ประสบการณ์ 1 ปี

22-Jun-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ Fraud,Internal Audit,Credit Risks
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างต่ำ 2 ปี

21-Jun-17

 

Applied
 • ตรวจสอบมาตรฐานโชว์รูมสำนักงานใหญ่และสาขา
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

21-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 - 35 ปี
 • วุฒิฯ ม.6 - ปวส.
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์

21-Jun-17

 

Applied
 • Experiences in Audit, Internal Control
 • Familiar with Compliance under SET/SEC regulations
 • Assists Internal Audit Manager, Audit Committee

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์งานตรวจสอบภายนอก/ภายใน ไม่เกิน 5 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาตรวจสอบภายใน การเงิน การบัญชีเท่านั้น
 • เดินทางไปทำงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

21-Jun-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ, บริหารบัญชี
 • ควรมีประสบการณ์ในสายงานค้าปลีกอย่างน้อย 2 ปี

21-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอาหาร

21-Jun-17

 

Applied
 • Internal Audit Finance Audit
 • Automotive Industry
 • Working Monday - Friday

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Internal Audit
 • จัดทำ Audit Program
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

21-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิป.ตรี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพรองเท้า
 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์ - เสาร์ ได้

21-Jun-17

 

Applied
 • CPA or CIA would be advantage.
 • 3 years working experience in auditing.
 • Good command of English and presentation.

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา บัญชี ฯลฯ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี ขึ้นไปด้านการตรวจสอบ
 • จัดทำรายงานการตรวจสอบ สรุปสิ่งที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Internal Audit
 • Internal Audit Senior Officer
 • Knowledge of Internal audit, account and internal

20-Jun-17

 

Applied
 • Minimum 3 years work experience in External
 • Positive attitude at work and good team player
 • Good analytical, communication, interpersonal

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาการบัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการตรวจสอบบัญชี
 • มีความรู้และทักษะใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Welcome new graduate
 • Bachelor in Accounting
 • Willing to work hard and able to travel sometimes

19-Jun-17

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ตรวจเช็ค stock สินค้าตามสาขาต่างๆทั้งหมด
 • ปวส.-ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีอัธยาศัยดี

19-Jun-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เพศชาย/หญิง
 • รักงานด้านบริการ มีทักษะการเจรจาทางโทรศัพท์

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • งานสินเชื่อ
 • เข้าหาลูกค้า
 • งานตรวจสอบสินเชื่อ

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Audit Department
 • Experience in Internal Audit
 • Audit firm and/or Finance company

19-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting, Finance
 • 2 years working experience in Audit or Accounting
 • Good communication skills in English

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง , สัญชาติไทย , อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

15-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Audit all procedures for all department
 • Evaluate risks and make recommendation
 • Summary reports for conclusion

15-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.