• Have more exp in overall accounting operations
 • Supervisory, time management and good English
 • End-Closing and Financial Statement Knowledge

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจงานด้านบัญชี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานด้านบัญชี

27-May-17

 

Applied
 • ตรวจสอบ จัดทำการตั้งหนี้ ทำรายการจ่ายของบริษัทฯ
 • ปวช-ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย เพื่อนำส่งสรรพากร

27-May-17

 

Applied
 • Male / Female, age 28-38 with a degree in Account
 • 5+ years experience in handling Cost Accounting
 • Working knowledge of Production Costing Calculate

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาบัญชี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานบัญชีอย่างน้อย 2-3 ปี ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่

26-May-17

 

Applied
 • เข้าใจธุรกิจการผลิตและสามารถทำงานสระบุรีได้
 • ทบทวนปริมาณการสั่งซื้อสินค้าเปรียบเทียบกับการผลิต
 • มีความซื่อสัตย์ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

26-May-17

 

Applied
 • ตรวจสอบระบบบัญชีภายในบริษัท, ตรวจใบสำคัญจ่าย
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิปริญญาตรีด้านบัญชี

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายหรือหญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์งานบัญชีในโรงงานอุตสาหกรรม
 • บัญชีรับ-จ่าย งบการเงิน ภาษีรายได้ ต้นทุนสินค้า

25-May-17

 

Applied
 • Fluent in Thai, Good command in English
 • Understanding of accountancy
 • Experience minimum 2 years up

24-May-17

 

Applied
 • เเพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 2 -3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting or hold a CPA.
 • Minimum 1 - 3 years’ experience of accounting
 • Qualified candidate can expect salary 25k+++

23-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.