application
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 3,966 jobs
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  Nakhon Ratchasima
  • มีความรู้ในเรื่องของบัญชีบริหาร
  • มีความรู้เรื่องการบริหารการผลิตและการขาย
  • วางแผนกลยุทธ์ฝ่ายขายและฝ่ายผลิต
  A PLUS PARTNER COMPANY LIMITED's banner
  A PLUS PARTNER COMPANY LIMITED's logo
  EasternTHB 16K - 25K /month (negotiable)
  • มีทักษะด้านการพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • รับคนที่มีประสบการณ์เท่านั้น
  • หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Next