• 1 year temporary, renew every year
 • multinational oil & gas or energy business
 • 2 years experience in AP accounting

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • To utilize your skills and grow with the big firm
 • To gain experience in Japanese Accounting/Auditing
 • Prepare statutorily financial statement

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชีการเงิน
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

15 hours ago

 

Applied
 • Salary 13-20,000 Baht, 5 day work week, Kabinburi
 • 3 years relevant experience & commitment required
 • For more experience, higher salary is possible

22-Apr-17

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bonus 4-5 mths, Provident Fund, Company Trip
 • Big Group Automotive Business
 • Fresh Graduates are also Welcome

22-Apr-17

 

Applied
 • Cost Accounting
 • Accountant
 • Cost Accountant

22-Apr-17

 

Applied
 • to work in new setup company
 • to gain accounting and admin experience
 • Good environment and good atmosphere

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male /Female age 30-40, Bachelor in accounting
 • 5 years experience in accounting
 • 30,000 -35,000THB + Benefits + Bonus

22-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญา บัญชีหรือการเงิน
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ มีความกระตือรือร้น

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ว.ส -ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • **ด่วน มีเบี้ยขยัน/ ประกันสังคม/ สวัสดิการต่างๆ

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years experience in related field
 • Bachelor's degree in any related field
 • General accounting duty

21-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 22-26 years old
 • 1-3 years working experience as accountant
 • Bachelor degree in Accounting

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ : 25ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี/การเงิน
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานบัญชี

21-Apr-17

 

Applied
 • Accounting
 • AP, AR, A/P, A/R
 • Account payable, Account receivable

21-Apr-17

 

Applied
 • มีความรู้ด้านการทำบัญชี
 • ที่ทำงานติด BTS ศาลาแดง สะดวก ไม่ต้องต่อรถอีก
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

21-Apr-17

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ที่ทำงานติด BTS ศาลาแดง สะดวก ไม่ต้องดินทางต่ออีก
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปทางด้านการทำบัญชี

21-Apr-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Basic knowledge of spoken and written English.
 • Service minded and able to work as a part of a
 • Experienced in use of basic computer program

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี บัญชี
 • ชาย หญิง ไม่จำกัด อายุ
 • ความขยัน อดทน

21-Apr-17

 

Applied
 • Salary: 20,000 – 30,000 THB.
 • Oversea training
 • 5 working days

21-Apr-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • งานเอกสารภาษีอากร
 • งานเอกสารบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน

21-Apr-17

 

Applied
 • นำส่งภาษี ฯลฯ
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5
 • บันทึกรายการบัญชี AR,AP,GL

21-Apr-17

 

Applied
 • รวบรวมเอกสารทางบัยชี ทุกขา
 • บัญทึกบัยชีมุกเล่ม
 • ตรวจเงินเข้า-ออกแบงค์

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี
 • มีบุคลิคภาพ-มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชี-การเงินในโรงงาน

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์พื้นฐานด้านงานบัญชี

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ ปวส สาขาบัญชี เท่านั้น
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • Express ได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย,หญิง อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรี บัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี บัญชี
 • มีความระเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง

21-Apr-17

 

Applied
 • บันทึกรายการจ่าย และตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่าย
 • บันทึกบัญชีและข้อมูลต่างๆลงในระบบ Express
 • จัดทำรายงานภาษีชื้อ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุประมาณ 20 -35 ปี
 • ปวช.- ป.ตรี สาขาบัญชี
 • ทำบัญชีด้านรายรับ-จ่าย ,รับเช็ค วางบิล

21-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไปสาขาบัญชี
 • สามารถลงบัญชี-ปิดบัญชีได้ตรวจบิลขาย, Statement
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี

21-Apr-17

 

Applied
 • มีความอดทน
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ

21-Apr-17

 

Applied
 • Prepares receipt a payment voucher.
 • Prepares related financial reports, i.e., Vat
 • Contributes to team effort by accomplishing

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • พนักงานบัญชี Junior Staff
 • ทำรายงาน Petty Cash
 • ออกใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จ, วางบิล

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

21-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
 • ละเอียดรอบคอบ ถี่ถ้วน

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถ ทำบัญชี รับ-จ่ายเบื้องต้นได้
 • หากใช้โปรแกรม express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี โดยตรง

21-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
 • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน
 • มีประสบการณ์งานบัญชี อย่างน้อย 1 ปี

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 25 – 40 ปี
 • ดูแลบัญชีด้านการจ่าย
 • ออกเอกสารใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า

21-Apr-17

 

Applied
 • Accounting experience
 • Good knowledge in Accounting and Tax
 • Good command of the English language and computer

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • receiving and checking the accuracy of invoices
 • prepare full set accounts
 • 3 years experiences from Accounting firm

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 3-5 years in accounting experience
 • Understanding of accounting processes, procedure

21-Apr-17

 

Applied
 • เป็นผู้พิการที่สามารถช่วยตัวเองได้ดี
 • มีบัตรประจำตัวผู้พิการ
 • มีประสบการณ์งานบัญชีโดยตรง

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, age 22-25 years old
 • Degree in Business Administration
 • New Graduated are also welcomed

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting function and handle accounting closing
 • Strong skill of Thai accounting standard&taxation
 • Experience in SAP is an advantage

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • รับวางบิลพร้อมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการ
 • จัดทำเอกสารการแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินจากลูกค้า
 • จัดทำและจัดเก็บเอกสารของทางบัญชี

21-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี การเงิน
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต

21-Apr-17

THB13k - 30k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.