• อนุปริญญาตรี หรือ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2-3 ปี
 • ดูแลและออกเอกสารใบสั่งซื้อ/ และภาษี

7 mins ago

 

Applied
 • ดูแลและออกเอกสารใบสั่งซื้อ/ และภาษี
 • อนุปริญญาตรี หรือปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2-3 ปี

11 mins ago

 

Applied
 • เพศหญิงอายุไม่เกิน 30 ปี
 • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ในสาขาบัญชี
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

3 hours ago

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ลงบัญชีในโปรแกรมบัญชี
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป เพศชาย/หญิง

12 hours ago

 

Applied
 • การตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้
 • ปรับปรุงและบำรุงรักษาวารสารการบัญชี
 • ป้อนข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเต

12 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Female, age 24-27 years old
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 1-2 years experience in Accounting function

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบัญชี
 • ประสบการณ์ ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
 • ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Word – Excel, และ

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-3 ปี
 • มีจิตใจรักงานบริการ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานด้านบัญชี

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปวช.- ปวส.
 • มีความรับผิดชอบสูง

12 hours ago

 

Applied
 • ทำรายรับ-รายจ่าย
 • ยื่นภาษี
 • ติดตามชำระหนี้

12 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ
 • จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน-บัญชี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 hours ago

 

Applied
 • Accounting Officer
 • AR
 • Good command of English

12 hours ago

 

Applied
 • Male/Female age 22-25 years old.
 • Bachelor's degree in any field.
 • Working hour: Monday-Friday 08.00-17.00

12 hours ago

 

Applied
 • Degree in Business Administration or Accounting
 • Minimum 1-2 year of working experience
 • Good English and knowledge of MS Office

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • accounting admin
 • bangna trad
 • japanese company

12 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • Should have CPD Certificate.
 • Bachelor's Degree or Higher in Accounting
 • Good command of English

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • boi
 • trading
 • japanese company

12 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • Female age 25-30 , Bachelor in accounting
 • 1-3 years experience in accounting
 • 20,000 -25,000 THB + Benefits + Bonus

18 hours ago

 

Applied
 • Female age 24-28, Bachelor in accounting
 • 2-3 years experience in accounting
 • 20,000 -25,000 THB + Benefits + Bonus

19 hours ago

 

Applied
 • จัดทำรายงานภาษีต่างๆ เช่น ภงด. 1,3,53 ภพ30
 • ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเงิน / ใบสำคัญรับเงิน
 • เพศหญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป

20 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 • ขยันและตั้งใจทำงาน

21 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้เรื่องบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • มีความรู้เรื่องภาษีสรรพากร

22 hours ago

 

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22 hours ago

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Officeและ express ได้ดี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน
 • มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้งาน

08-Dec-16

Base salary + high commission

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้งาน MsOffice , Internet ได้
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

08-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female age 23 - 30 years old
 • degree in Accounting, Costing or related fields
 • 1 years’ experience about Business Planning

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Salary: 20,000 – 25,000THB
 • Driving license: Car
 • QuickBooks

08-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง
 • ปวส.-ปริญญาตรี. สาขาที่เกียวข้อง
 • มีความรู้ด้านทำบัญชี ภาษี ทำโปรแกรม

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Female age 24-28, Bachelor in accounting
 • 2-3 years experience in accounting
 • 20,000 -25,000 THB + Benefits + Bonus

08-Dec-16

 

Applied
 • Vocation or Bachelor degree in any fields
 • Age not over 30 years
 • Fair command in written/spoken English

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35
 • มีความรู้ด้านบัญชี
 • ทำงานตามที่รับมอบหมายได้

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส หรือ ปริญญาตรี ทางบัญชี
 • อายุ 20 – 40 ปี วุฒิการศึกษาปวส หรือ ปริญญาตรี ทาง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงาน กับหน่วยงาน

08-Dec-16

 

Applied
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • อายุ 23 - 45 ปี มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน 1 ปี
 • บัญชี สามารถใช้โปรแกรม express ได้

08-Dec-16

 

Applied
 • ดูแลงานด้านการสั่งจ่ายเช็คให้ตรงตามกำหนด
 • ปวส.-ปริญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
 • เพศหญิง

08-Dec-16

 

Applied
 • Thai national, age between 25-40 years
 • Bachelor degree in accounting
 • Good command of English in both speaking

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง อายุระหว่าง 24-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • จัดทำบัญชี ด้านลูกหนี้ ด้านเจ้าหนี้ รายได้

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง / ชาย
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • มีพื้นฐานความรู้ทางด้านงานบัญชี ภาษี

08-Dec-16

 

Applied
 • ACCOUNTING
 • พนักงานบัญชี
 • งานประจำ มีเงินเดือน ค่าคอมฯ

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • *ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่*
 • ทำบัญชีรายรับ-จ่าย และบันทึกบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้
 • สัญชาติไทย เท่านั้น (Thailand Nationality Only)

08-Dec-16

 

Applied
 • สัญชาติไทย ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 26 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • At least 2 years of functional experience
 • Good English Communication Skills

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในงานบัญชี 0-3 ปี
 • มีความรู้ด้านการปิดบัญชีและด้านภาษีเป็นอย่างดี

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เปิดบิล-ใบกำกับภาษี
 • คีย์ข้อมูลเอกสารทางบัญชี
 • จัดเก็บเอกสาร

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญฺิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ได้ดี

08-Dec-16

 

Applied
 • Reviewing and maintaining accounting
 • At least 3 year experience in accounting function.
 • Be able to work well under pressure.

08-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิ ปวส ขึ้นไป
 • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • เพศ ชาย / หญิง

07-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.