• ปริญญาตรีด้านการบัญชี ,การจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดร ร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี เป้นผ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาตอนหลังเลิกงานได้

21-Oct-16

 

Applied
 • ตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า
 • ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายสินค้าและวัตถุดิบ
 • ตรวจสอบรายการสินค้าและการตรวจนับสินค้าที่เข้าจริง

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ติดตาม รวบรวมเอกสารพร้อมทำการบันทึกบัญชี
 • จัดทำรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่าย
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน
 • บัญชีด้านรับและบัญชีด้านจ่าย
 • สามารถปิดงบการเงินได้ (บัญชีนิติอาคารชุด)

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ประกันสังคม
 • บันทึกบัญชี ปิดบัญชี

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Opportunity to challenge in this new business
 • Opportunity to work in multinational company
 • Able to utilize your Accounting skill

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • International Company
 • Good Benefit
 • Stable Company

20-Oct-16

 

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

20-Oct-16

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ไม่จำกัด / อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป (สาขา การบัญชี)
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
 • บันทึกข้อมูลในโปรแกรมสำเร็จรูประบบ Accpac
 • ตรวจสอบเอกสาร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความรู้ด้านบัญชีทรัพย์สิน ตรวจสอบ

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Verify the accuracy before paying to supplier
 • Ensure the payment are compliance with policy
 • at least 2-3 yrs experience in finance/accounting

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Solid track record in accounting plus managerial
 • Tax & accounting software knowledge
 • Great analytical ability & problem solving skills

19-Oct-16

 

Applied
 • 3 years of experience in Accounting functions
 • Male or Female, aged 25-35 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย- หญิง อายุระหว่าง 22 – 40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป

19-Oct-16

 

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

19-Oct-16

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ :ชาย , หญิง อายุ(ปี) :23 - 30
 • ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) :1

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาโท
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบภายใน, บัญชีรายรับ รายจ่าย

19-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • ใช้โปรแกรม excel
 • ปริญญาตรี

19-Oct-16

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • 3 years experiences in Accounting
 • Perform tasks in GL, AR, AP and Fixed Assets
 • Prepare all tax processes such as VAT,

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง / อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

18-Oct-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง / อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

18-Oct-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ปวช. - ปริญญาตรี

18-Oct-16

 

Applied
 • จบปวช - ปริญญาตรีบัญชี
 • มีความตั้งใจอยากปิดบัญชี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำใบสำคัญจ่ายเงินและใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อย
 • ออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย
 • รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกดี ตั้งใจทำงาน

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • อายุ 22 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชีหรือทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.