• Degree in accounting or any related fields
 • 3-5 year experience in accounting field
 • Experience in preparing withholding tax report

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree - Accounting
 • At least 8-10 years in accounting and financial
 • Strong in Tax , SEC and SET regulation

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการบัญชี ,การจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดร ร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี เป้นผ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาตอนหลังเลิกงานได้

19 hours ago

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การงานด้านงานบัญชี
 • มีความรู้ด้านกฎหมายบัญชีตามประมวลรัษฏากร

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • สัญชาติไทย / อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1 – 3 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านการบัญชี

19 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • Head of Finance & Accounting
 • Assistnat Head of Finance & Accounting
 • Tax & Accounting

19 hours ago

THB70k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชี2 ปี ขึ้นไป
 • ดำเนินการการรับ-จ่ายเงินสดและเช็ค

19 hours ago

 

Applied
 • Managing Finance & Accounting, P&L, CPA
 • Budgeting, Forecasting, FP&A, Variance Analysis
 • Reporting, Audit, Account Reconciliations, ERP Sys

19 hours ago

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 30-40 ปี
 • จบวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ( สาขาการบัญชี)
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชี-การเงินเป้นอย่างดี

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5-8 years experiences in related function
 • Knowledge in taxation and BOI
 • Bachelor’s Degree Accounting or Finance

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Excellent Team, Participative Management Style
 • State of the Art Manufacturing Facility
 • Intelligent Innovation, Diligent Execution

19 hours ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ ด้านบัญชี 5 ปีไป
 • เพศหญิง อายุ 32-40 ปี
 • การศึกษา ขั้นต่ำ ปริญญาตรี

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

19 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Manage all accounting and financial aspects
 • Oversee funding, treasury operations and cash flow
 • Develop tools and systems to provide critical

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Aged 35 – 40 years old.
 • Bachelor’s/Master’s Degree in Accounting / finance
 • Very good Excel skills (Pivot and V look up)

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง หรือ ชาย / อายุ 23 - 35 ปี
 • ปวส ถึง ปริญญาตรี
 • ลงบัญชีตั้งหนี้ ลงรายรับรายจ่าย จัดทำภาษีและ ภงด

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ด้าน AP ตั้งหนี้ ค่าใช้จ่าย/จ่ายชำระหนี้
 • จัดทำ ภง.ด.1,3,53,ภ.พ.30,รับวางบิล
 • ตัด statement ,ตั้งหนี้,คีย์ภาษีซื้อ,คีย์รายการขาย

19 hours ago

 

Applied
 • นำเสนอนโยบายการบริหารงานต่อผู้บริหาร
 • จัดทำรายงานต่างๆ ทางด้านการเงิน ตรวจสอบ
 • ควบคุมดูแลการจัดทำบัญชี การปิดงบการเงินบริษัท

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge in taxation and BOI
 • Good command in English
 • Good supervisory skills

27-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การบัญชีโรงงาน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดี

27-Oct-16

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Design, establish, and maintain organizational
 • Handle overall day to day accounting activates
 • Responsible for the month-end closing process

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Managing a team of finance and accounting
 • Developing short and long-term financial plans
 • Preparing the annual operating budget

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำบัญชี มากกว่า 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องเอกสารบัญชี และสามารถปิดงบการเงิน

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 1-2 ปี ภาษาอังกฤษดี
 • สามารถปฏิบัติงานต่างประเทศได้ มีความละเอียดรอบคอบ

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีการเงิน 1 ปี ขึ้นไป

27-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีและเคยเป็นผู้จัดการบัญชี
 • มีความรู้ในมาตรฐานบัญชีและกฏหมายภาษีอากร

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

27-Oct-16

 

Applied
 • A Bachelor degree in accounting or related
 • 3years experience in accounting position
 • Strong Excel skills are required

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting.
 • Male or female, age not over 26 years old.
 • Welcome new graduation.

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-29 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Ms.Office ได้ดี

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • taxation and BOI, Accounting Manager, Finance
 • Accounting Manager Automotive, Finance manager
 • Finance Automotive, Good English, SAP, ERP

27-Oct-16

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
 • การศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี

27-Oct-16

 

Applied
 • ลงบันทึกงานประจำวันของพนักงานเก็บบัญชี
 • ปริญญาตรีด้านการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในงานด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี

27-Oct-16

 

Applied
 • จัดทำและตรวจสอบการทำงานของพนักงานเก็บบัญชี
 • จัดทำและตรวจสอบ ชุดจ่ายเงินชำระเจ้าหนี้
 • มีความรู้ทางด้านการบัญชี

27-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีทั้งระบบในงาน
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่

27-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีทางด้านบัญชี หรือการเงิน
 • ทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconcile)
 • มีความรู้ในการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน

27-Oct-16

 

Applied
 • Good knowledge in cash management, Tax
 • Minimum 7 years of experienced
 • Experience in management role more than 4 years.

27-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี

27-Oct-16

 

Applied
 • Accounting Finance senior manager
 • Finance Controller in Logistics Business
 • CPA

27-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม

27-Oct-16

 

Applied
 • Thai Nationality, 30-37 years
 • Accounting, Finance
 • At least 3 years experience

26-Oct-16

 

Applied
 • Male / Female, Age between 30-45 years
 • At least 5 years experience in Accounting & Financ
 • English communication skill

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความสามารถรอบตัว ทำงานได้แบบ Multi-function
 • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชี 6 ปีขึ้นไป

26-Oct-16

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.