• Responsible for AR/AP
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 2-3 years experience in work

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรีด้านการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • ทำจ่ายค่าสินค้าส่วนงาน SBC
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 26 - 33
 • เคยทำการบันทึกบัญชี ทั่วไปได้

11 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 26 - 33
 • ประสบการณ์(ปี) : 4 ปีขึ้นไป

11 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor's degree in accounting
 • 3-5 years experience in accounting field
 • Good command of English

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 years experience
 • AP, AR, GL and taxation process
 • Daily operation in accounting jobs

11 hours ago

 

Applied
 • Responsible for overall accounting functions
 • Responsible for month and year end account closing
 • Preparing reports and financial statements

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • CFO, finance, Chief Financial Officer, Insurance
 • Actuary, Life Insurance
 • Finance, Tax, Accounting

11 hours ago

Above THB160k /month

Applied
 • Responsible for account closing monthly, quarterly
 • Understand clearly the impact of work
 • Supports budget, forecasting and management

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ บริหารบัญชี หรือการเงิน 12 ปีขึ้นไป
 • ภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน ระดับดี

11 hours ago

 

Applied
 • Like to learn a new things
 • Like to work in a team work and environment
 • Have an idea

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์การทำบัญชีมากกว่า5 ปีจะพิจารณาพิเศษ

23-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำบัญชีมากกว่า 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jul-17

 

Applied
 • ทุกเพศ
 • วุฒิ ปวส.(บัญชี) มีประสบการณ์
 • สวัสดิการ+ค่าครองชีพ

23-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • งานเอกสารบัญชี

23-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 - 5 ปี

23-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or High Vocational Certificate
 • To do Input VAT report and file all tax invoices
 • To do withholding tax (PND 3 and PND 53)

23-Jul-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ25-35ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 3-5ปี

23-Jul-17

 

Applied
 • ชาย,หญิง อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษปวช.ปวส. หรือปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

23-Jul-17

 

Applied
 • Prepare bank deposits, payment, general ledger
 • Service year : 3-5 years
 • Prepare bank deposits, payment, general ledger

22-Jul-17

 

Applied
 • บันทึกรายการทางบัญชี ลงโปรแกรมบัญชี
 • พิมพ์งานเอกสารทั่วไป
 • ได้ผ่านการเรียนวิชาพื้นฐานทางการบัญชี

22-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ดูแลบริหารงานด้านบัญชีทั้งระบบ
 • ปิดงบประจำเดือน ประจำปีตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่ม

22-Jul-17

 

Applied
 • chief accountant , accounting , oil and gas
 • ledger , payables , payroll Petroleum , drilling
 • budget ,accordance and coordination

21-Jul-17

 

Applied
 • Financial Accounting, Tax compliance
 • Accounts Payables, account reconciliation
 • accounts receivables

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

21-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor or higher degree in Accounting
 • Minimum 7years of experience in accounting
 • Knowledge & understanding of TFRS

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • สาขาการบัญชี
 • อายุ 25-32ปี
 • ปริญญาตรี

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • อายุต้องไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี

21-Jul-17

 

Applied
 • Big International E-commerce Company
 • International Environment
 • Require B.Acc with 5yrs experience

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • General Ledger, VAT, Fixed assets transactions
 • Month end closing
 • 3 years relevant, practical experience

21-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor/Master in accounting or finance
 • experience 1-2 years in accounting
 • Knowledge of Online Banking

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • chief accountant , accounting , oil and gas
 • ledger , payables , payroll Petroleum , drilling
 • budget ,accordance and coordination

21-Jul-17

 

Applied
 • อายุ23-30ปี เพศชาย/หญิง
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความละเอียดรอบครอบ

21-Jul-17

 

Applied
 • อายุ23-30ปี เพศชาย/หญิง
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความละเอียดรอบครอบ

21-Jul-17

 

Applied
 • junior accountant, handle AP, AR, invoice, GL
 • supplier payment report, vat report
 • minimum 2 years work exprience in accounting

21-Jul-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • วางแผนงานด้านภาษี ตรวจสอบการลงรายงานภาษีต่างๆ
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาบัญชี

21-Jul-17

 

Applied
 • หญิงอายุ 24 - 35 ปี วุฒิ ปวส ขึ้นไป (ทางบัญชี)
 • มีบุคคลผู้ค้ำประกัน (เมื่อเริ่มงาน)
 • ประสบการณ์ งานบัญชี 1 ปี ขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการ์ณด้านบัญชี ใช้โปรแกรมการทำเอกสาร
 • ใช้โปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

21-Jul-17

 

Applied
 • ชาย / หญิง
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Jul-17

 

Applied
 • หากสามารถใช้โปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศ : หญิง, ชาย
 • อายุ (ปี) : 25 - 35

21-Jul-17

 

Applied
 • ปิดบัญชี และทำงบการเงิน
 • ดูแลระบบบัญชี และสต็อคของบริษัท
 • วางแผนภาษีบริษัท

21-Jul-17

 

Applied
 • คีย์ข้อมูลต่างๆ ของบริษัท
 • รวมทั้งการตรวจนับสต็อกคงเหลือทางบัญชี
 • ระดับการศึกษาม.6 ขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • จัดเรียงเอกสาร ทางบัญชี
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ขยัน อดทน

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 28 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 4ปีขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป
 • อายุ(ปี) : 20 - 35

21-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.