• B.Sc. or M.Sc. in Plant Breeding, Biotechnology
 • Project Management, Research and Development
 • Project Technical Aspect

08-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมอาหาร - IE
 • มีความรู้ทางด้านการบริหารจัดการตามระบบมาตรฐาน
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันในสภาวะต่างๆได้ดี

08-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบเรื่องข้าว และ ผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง , อายุ 30 - 40 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • ประสบการณ์งานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป

08-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.