• Bachelor’s Degree in Chemistry, Education science
 • At least 3 years’ experience in Quality Control.
 • Good command of spoken and written English.

16-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุมการกระบวนการการการซ่อมสีและตัวถัง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในกระบวนการซ่อมสีตัวถัง

15-Feb-17

 

Applied
 • .ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสต์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์
 • มีประสบการณ์การทำงานในห้องปฏิบัติการห้อง Lab 1-3ปี
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขารัวุฒิงสีเทคนิค)
 • ผ่านการปฏิบัติงานด้านรังสีวินิจฉัยอย่างน้อย 1 ปี

14-Feb-17

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี วิทยาศาสตร์
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ
 • มีความละเอียดรอบคอบ

13-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมทางด้านสี Thin

10-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.