• degree in medical technology
 • Minimum 1-3 years selling experience in medical
 • Able to communicate in English

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิ. ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์งานขาย 3 ปี ขึ้นไป

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 26-37 ปี
 • วางแผนการตลาด ทำโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • บริหารทีมงาน วางแผนการขาย

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไปทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การบริหารงานขาย หรือดูแลพนักงานขาย 2ปี

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิ. ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์งานขาย 3 ปี ขึ้นไป

17-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.