• Native English Speaker
 • Strong sales skills temperes by empathic approach
 • Experience in health care delivery

6 hours ago

 

Applied
 • จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นต่อการสนับสนุนลก
 • เขียนบทความหรือจัดทำสื่อทางการตลาด
 • ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งานโปรแกรม

16 hours ago

 

Applied
 • จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นต่อการสนับสนุน
 • เขียนบทความหรือจัดทำสื่อทางการตลาด
 • ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งานโปรแกรม

16 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อหาลูกค้ารายใหม่ๆ โดยทางโทรศัพท์ แฟกซ์
 • นำเสนอขายและปิดการขายตามเป้าหมายที่วางไว้
 • สามารถให้คำแนะนำการใช้เว็บไซต์สำเร็จรูป

16 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ประสานงานลูกค้าทั้งภายในและภายนอกโครงการ
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • วางแผนและออกแบบเครื่องมือสื่อสาร

16 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • รับผิดชอบต่องาน

16 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรีทางด้านการตลาด การขาย
 • ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • เสนอขายสินค้าของสปา
 • ออกตลาดหาลูกค้าเพิ่ม ช่วยงานด้านดูแลลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด

16 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ18-30ปี ทุกสาขา การตลาด บัญชี
 • เกรดเฉลี่ย 2.75ขึ้นไปทุกสาขา บุคลิกภาพดี
 • มีทักษะที่ดีในการสื่อสาร กล้าแสดงออก Action

16 hours ago

 

Applied
 • รับแจ้งงานซ่อม ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี
 • ประมาณการระยะเวลาซ่อม ออกใบสั่งซ่อม

16 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 20-30 ปี ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไปทุกสาขา บุคลิกภาพดี
 • คิดบวก ตรงต่อเวลา มีความสุขที่ได้เจอผู้คน

16 hours ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

16 hours ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 45 ปี
 • ประสบการณ์ในระดับผจก. ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีทักษะในด้านการบริหารทีมงาน

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

16 hours ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 45 ปี
 • มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

16 hours ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

16 hours ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 45 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาด การวิจัย
 • ประสบการณ์ในด้านการตลาด ไม่น้อยกว่า 5 ปี

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • มีรถยนต์ พร้อมใบขับขี่ของตัวเอง

16 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 21-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารการจัดการ,บริหารทรัพยากรมนุษย
 • มีประสบการณ์งานด้านงานบุคคลมาก่อน

16 hours ago

 

Applied
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ
 • ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
 • สริฟอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ลูกค้า

16 hours ago

 

Applied
 • Chiang Mai
 • Sales
 • Adventure Zipline

16 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor Degree
 • Sales Experiences
 • Achieve budgeted sales and service targets

16 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • เสนอขายแพลตฟอร์มทางด้านบริหารจัดการธุรกิจการแพทย์
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง

16 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 20-30 ปี ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไปทุกสาขา บุคลิกภาพดี
 • คิดบวก ตรงต่อเวลา มีความสุขที่ได้เจอผู้คน

16 hours ago

 

Applied
 • Answer all incoming telephone calls
 • Schedules appointments for both locations
 • Prepare a daily schedule report for Call Center

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • กำกับดูแลการการขายกิจกรรมการขายและการตลาด
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

22-Feb-17

 

Applied
 • นำเสนอขายรถยนต์
 • ชาย/หญิง อายุ 25-30ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี

22-Feb-17

 

Applied
 • ทำหน้าที่เข้าพบลูกค้า ตามโรงงานอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีทัศนะคติในการขาย และการบริหาร

22-Feb-17

 

Applied
 • Advise to Chinese customer and able to close deal
 • Strong sense of managerial skill
 • Charismatic appeal with smart attitude.

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Providing help and advice to customers regarding
 • Communicating courteously with customers
 • Handling customer complaints

22-Feb-17

 

Applied
 • ชาย /หญิง อายุ 20 - 35ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย และงานบริการลูกค้า

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง หรือ เพศพิเศษ
 • อายุ 22-35 ปี การศึกษา ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • รักงานบริการ

22-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • สามารถดูแลร้านได้และสามารถทำงานในภาวะกดดันได้

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิงอายุ 22-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ยินดีรับนีกศึกษาจบใหม่ สามารถทำงานเป็นกะได้

22-Feb-17

 

Applied
 • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขี้นไป
 • มัธยมศึกษา ปีที่ 6 / ปวช. หรือ เทียบเท่า ขี้นไ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)

22-Feb-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้ มอเตอร์ไซด์ได้ / มีใบขับขี่
 • จำหน่าย สินค้าประเภท ป้ายไฟประชาสัมพันธ์

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อประสานงานการขาย กับลูกค้า
 • การศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย, หญิง / บุคลิกดี มีความคล่องตัว
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • ชอบคุย ชอบเจรจา มีความตื่นตัวกับงาน

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 3-5 years of experience
 • Work with leading company in the industry
 • 1.5 Billion Baht in sales & 50 years in business

22-Feb-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • บริหารงานขายและดูแลยอด ตู้เติมเงินบุญเติม
 • การดูแลบริการลูกค้า ให้เกิดความพึงพอใจ

22-Feb-17

 

Applied
 • นำเสนอสินค้าให้แก่แพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา มีความตั้งใจเรียนรู้
 • เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง คอมมิชชั่น อินเซนทีฟ

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีใจรักงานบริการ

22-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • able to travel upcountry
 • construction material experience
 • chemical for construction

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • รักในงานบริการ ใฝ่เรียนรู้
 • สามารถทำงานในเวลาที่ทางร้านกำหนดได้

22-Feb-17

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่
 • จังหวัดเชียงใหม่, นครสวรรค์
 • ประสานงานดูแลติดต่อเพื่อเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า

22-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.