Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 84 jobs
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo

  Analyst

  Bangchak Corporation Public Company Limited
  Prakanong
  • จัดทำ Financial Model เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์
  • สร้างความสัมพันธ์และภาพพจน์ที่ดีกับสถาบันการเงิน
  • ติดตามสถานการณ์ของตลาดการเงินของไทยและต่างประเทศ
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • พัฒนาเครื่องมือ การบริหารจัดการความเสี่ยง
  • วิเคราะห์ ประเมิน และติดตามผล ความเสี่ยง
  • พัฒนาและปรับปรุงคู่มือบริหารความเสี่ยง
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • รวบรวมข้อมูลและจัดทำงบประมาณ
  • วางแผนประมาณการการลงทุนในอนาคตเพื่่อจัดหาเงินทุน
  • จัดทำแผนธุรกิจและงบประมาณและนำเสนอ
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • Compliance
  • งานด้านการปฎิบัติตามกฏระเบียบ
  • ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ
  Next