• วางแผนการทดลองเพื่อพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
  • วท.บ. สาขาวิชา เคมี, ชีววิทยา, เทคโนโลยีการอาหาร
  • ชาย,หญิง อายุ : 22-35 ปี

25-Jul-17

 

Applied
  • Develop and maintain food products
  • Initiate prototyping of products
  • Ensure legal and regulatory compliance

21-Jul-17

 

Applied
  • Validation on new products &recipe modification
  • Implementation of recipes and adaptations -product
  • improve quality and nutritional values of products

21-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.