• ปริญญาตรี สาขาย การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในการทำงานโรงงานผลิตอาหาร
  • มีความรู้ และเข้าใจ ในระบบคุณภาพ GMP

05-Dec-16

 

Applied
  • Deployment of Tyre Testing Machine
  • Operation of Tyre Testing
  • Bachelor’s degree in the Engineering field

02-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.