• เพศชาย/หญิง
 • อายุระหว่าง 35-45 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโทด้านการบริหารจัดการ การจัดการทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ในการเขียนงานวิจัย
 • มีความรู้ในการทำงานวิจัยเชิงคุณภาพ

21 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์1 - 3 ปี ด้านการพัฒนาสินค้า
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ, เครื่องกล
 • สามารถเขียนแบบ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรมได้

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in computer Engineer
 • 5 years of experience as a research & Development
 • Experience in automobile-related business

21 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์บรรจุภัณฑ์
 • Experience การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ อย่างน้อย 5 ปี
 • รับผิดชอบการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว

21 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Experience in R&D, Packaging
 • Age not over 30 years old
 • Bachelor's or Master’s degree in Science-Packaging

21 hours ago

 

Applied
 • คิดค้นสูตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • มีความรู้ทางด้านเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ
 • คำนวณต้นทุน สูตร และเขียนเป็นคู่มือผลิต

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • To develop, implement and maintain quality systems
 • Lead a review of Standard Operating Procedures
 • Provide expert advice on trial regulations

02-Dec-16

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Research and Development Products (Beverages)
 • food or Beverage Business
 • Product Development

02-Dec-16

 

Applied
 • Prepare sample products in laboratory for customer
 • Test Bakery food and coating food
 • Control stock of ingredients and samples in Lab

02-Dec-16

 

Applied
 • นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doc) 2 ตำแหน่ง
 • ผู้ช่วยวิจัย 2 ตำแหน่ง
 • พิจารณาตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's or Master’s Degree.
 • 3 years experience for Manager
 • Analytical with excellent writing, presentation.

02-Dec-16

 

Applied
 • Master/Bachelor Degree in Computer Science
 • Strong in Objective C and Swift Programming
 • Strong in Object oriented programming concepts

02-Dec-16

 

Applied
 • Master/Bachelor Degree in Computer Engineering
 • 1-2 years in programming languages such as python
 • 1-2 years in performance test tool such as JMeter

02-Dec-16

 

Applied
 • Master/Bachelor Degree in Computer Engineering
 • Experience in embedded software development
 • Good analytical and problem solving skills

02-Dec-16

 

Applied
 • 6 years R&D experience.
 • Lead and manage one or more R&D HME teams.
 • Agreeing and securing resources & budget.

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • คิดค้นสูตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • มีความรู้ทางด้านเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ
 • คำนวณต้นทุน สูตร และเขียนเป็นคู่มือผลิต

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา/วิชาเอก สาธารณสุขศาสตร์
 • ติดตามและนำเสนอรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ
 • มีประสบการณ์ด้านงานวิจัย Clinical research

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Ph.D in Polymer Science, Polymer Physics
 • Chemical Engineering, Materials Science
 • Any Polymer related field / thesis

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor/Master’s Degree in Chemistry or related
 • Age between 22 - 30 years old
 • Interested in fragrance and personal care products

01-Dec-16

 

Applied
 • Master’s Degree in Science,Chemistry,Biochemistry
 • Age between 24 - 30 years old
 • interest in laboratory work, personal care product

01-Dec-16

 

Applied
 • Experience - Product Development/Quality Assurance
 • Food Safety, Regulatory & Specification Knowledge
 • Good in English, Able to work with Global Team

01-Dec-16

 

Applied
 • สามารถคิดค้นสูตรยาอาหารเสริมแบบใหม่ๆ
 • ควบคุมดูแลงานการผลิตยาอาหารเสริม
 • มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

01-Dec-16

 

Applied
 • Responsible for new product development.
 • Degree in Science (B.S.) or higher in food science
 • Fluent in English communication.

01-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ โท สาขาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
 • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไปบรรจุภัณฑ์อาหารเครื่องดื่ม
 • ISO GMP HACCP กฏหมายอาหารและเครื่องดื่ม

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 6 years R&D experience.
 • Lead and manage one or more R&D HME teams.
 • Agreeing and securing resources & budget.

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี-โทสาขาสถิติ เศรษฐศาสตร์ การตลาด จิตวิทยา
 • สาขาอื่่นที่เรียนวิชาวิจัยอย่างน้อย 6 หน่วยกิต
 • ทำงานวิจัย หรือ วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย 5 ปีขึ้นไป

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Software engineer, Fresh Welcome, Female Only
 • Good Command in English, 17-19K+Bonus+Allowance
 • Embedded System, Japanese ATM Machine Company

01-Dec-16

 

Applied
 • Responsible for new product development.
 • Degree in Science (B.S.) or higher in food science
 • Fluent in English communication.

01-Dec-16

 

Applied
 • Sensory
 • Panel Management
 • Market Research

01-Dec-16

 

Applied
 • University degree in Pharmaceutical Sciences
 • 8-12 years of experience in pharmaceutical
 • Fluent in English

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Education in MD, DO or PhD degree in health.
 • Possesses scientific analytical skills
 • Experience in clinical medicine and/or research.

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Consumer Panel data analysis
 • Experience in Category Management in FMCG business
 • Strong leadership, analytical, interpersonal

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Software Developer, Fresh Welcome, Female Only
 • Good Command in English, 17-19K+Bonus+Allowance
 • Embedded System, Japanese ATM Machine Company

30-Nov-16

 

Applied
 • Perform data collection/curation from hospitals
 • Perform data cleaning and basic analysis
 • Contribute to preparation of research reports

30-Nov-16

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Experienced in R&D, Technical field
 • Analyzing and calculating for plastics mold
 • Strong using CAD & CAE

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Software engineer, Fresh Welcome, Female Only
 • Good Command in English, 17-19K+Bonus+Allowance
 • Embedded System, Japanese ATM Machine Company

30-Nov-16

 

Applied
 • Technical Support of Market Strategy
 • Product Development ans launching
 • People Management

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Professional Manner
 • 5 years of experiences in Direct Field
 • Good Command of English

30-Nov-16

 

Applied
 • ฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมอาหาร
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 - 10 ปี ด้านวิศวกรรมการผลิต
 • มีความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรม บัญชี คอมพิวเตอร์

30-Nov-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาโท ขึ้นไป สาขาSensory
 • ประสบการณ์ทำงาน 8 - 20 ปี
 • ด้านการวิจัยพฤติกรรม ความต้องการผู้บริโภค

30-Nov-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การตลาด
 • ระสบการณ์ทำงาน 5 - 15 ปีด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ความรู้ด้านสถิติ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

30-Nov-16

 

Applied
 • Dynamic personality and positive attitude
 • Degree in Chemistry or related field.MBA is a pluห
 • 3 years experienced in R&D in personal care

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • R&D manager, Research and Development manager
 • Foods, Snack, Beverage industries
 • Good English communication

30-Nov-16

 

Applied
 • Marketing Research with Nielsen
 • Branding & Advertising
 • R&D Tasting Ice-cream product

29-Nov-16

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ / Process Improvement

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • work for a big company that has many group company
 • utilize your skills and grow with the big company
 • Gain experience in Chemical Industry

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนารูปแบบและมาตรฐานงานก่อสร้าง
 • ผ่านงานออกแบบ/วิจัย/ก่อสร้าง ด้านอนุรักษ์พลังงาน
 • มีความสามารถในการออกแบบเชิงประยุกต์

29-Nov-16

 

Applied
 • ป.ตรี วิทยาศาสตร์ (สาขาเคมี พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • เพศ:ชาย-หญิง อายุ:24-30 ปี
 • วิจัย ปรับปรุงและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่

29-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.