• At least 10 years experience in HR Generalist
 • Working location at Surat Thani province
 • Good command in English

25-May-17

 

Applied
 • ดูแลทุกส่วนในเรื่องบุคคลากรของบริษัทฯ
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย

25-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • จัดทำข้อมุลพนักงาน ตรวจสอบการมาทำงานของพนักงาน
 • จัดทำเงินเดือนพนักงาน จัดทำแบบประเมินผลงานพนักงาน

23-May-17

 

Applied
 • ดูแลงานฝ่ายบุคคลทั้งหมดของบริษัท
 • เพศ หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านฝ่ายบุคคล

22-May-17

 

Applied
 • บริหารทรัพยากรมนุษย์ และ จัดอบรม
 • รัฐศาสตร์หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรม
 • เพศหญิง-ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษา ปริญญาตรี

20-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • มีความรู้เรื่องประกันสังคม
 • รักในงานที่ได้รับมอบหมาย รักองค์กร

17-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.