• Bachelor's Degree or higher in related field
 • 8 years work experience in QC/QA/QS
 • Knowledge in ISO/GMP/HACCP/FSSC

22 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 35 ปี
 • ควบคุมดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของวัตถุดิบ
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท

24-Feb-17

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ควบคุมเอกสารในระบบ ISO 9001 และระบบ มอก.
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • รับผิดชอบ การเตรียม วิเคราะห์ตัวอย่าง
 • จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์แจ้งฝ่ายผลิต
 • ปวส. - ปริญญาตรี

24-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำระบบ มอก.
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับระบบข้อเสนอแนะ ( Kaizen )
 • เพศ ชาย หญฺิง 25 - 35 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารตรวจสอบคุณภาพ
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • Quality Management
 • Management Level
 • 6 years working experience in Quality / Document c

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย หญิง วุฒิ ปวส.ถึง ปริญญาตรี
 • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงาน
 • มีความรู้เรื่องระบบ ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied

QA/QC Officer

Tricel Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutsakorn

 • เพศชาย / หญิง 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวช./ปวส ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านประกันคุณภาพ

23-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลพนักงานในสายผลิต
 • เพศ : ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไป

23-Feb-17

 

Applied
 • Master/Bachelor’s Degree in Safety, Health
 • Implementing ISO4001, OHSAS18001
 • Manage waste management system

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่ง
 • บันทึกผลการตรวจคุณภาพประจำวัน

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • อายุ 35 ปี ขึ้นไป

20-Feb-17

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.