Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-11 of 11 jobs
  Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)'s logo
  Phayathai
  • มีความเป็นผู้นำมีวิสัยทัศน์สามารถวางแผนกลยุทธ์ได้
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารงานภาครัฐ
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี
  Manpower Professional and Executive Recruitment Co., Ltd.'s banner
  Manpower Professional and Executive Recruitment Co., Ltd.'s logo

  Regional Director /Sustainable Manufacturing (250K-400K)

  Manpower Professional and Executive Recruitment Co., Ltd.
  Bangkok
  • Manage Mekong Sustainable Manufacturing Alliance
  • 10 years relevant experience in leading
  • Willingness and ability to travel frequently.
  Central Watson Co., Ltd.'s banner
  Central Watson Co., Ltd.'s logo
  Klongtoey
  • มีประสบการณ์ด้านการสืบสวน สอบสวนอย่างน้อย 3 ปี
  • ป้องกันการสูญเสีย ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
  • มีความรู้กฏหมายอาญาเบื้องต้น