• ดูแลกระบวนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
  • พิจารณาคัดเลือกและประเมินผู้ขาย (Vendor List)
  • เจรจาต่อรองราคา

02-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.