• ดูแลกระบวนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
  • พิจารณาคัดเลือกและประเมินผู้ขาย (Vendor List)
  • เจรจาต่อรองราคา

11-Jan-17

 

Applied
  • property development
  • Analyze sales forecast
  • Analyze the post-opening analysis

11-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.