• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทางด้านการร่างสัญญาและบันทึกข้อตกลง
  • มีทักษะการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้า

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • แปลเอกสาร ไทย-ญี่ปุ่น และ ญี่ปุ่น ไทย
  • ปริญญาตรี หรือ โท สาขาภาญาญี่ปึ่น
  • สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 N3 N2 N 1

15-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.