• ปวส.-ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์การสรรหาพนักงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สรรหา ว่าจ้างพนักงาน

29-Mar-17

 

Applied
 • Degree or higher with a sales & marketing
 • 10 years or more of experience
 • Fluent in English

29-Mar-17

 

Applied
 • จัดทำรายงานการขาย และKPI ฝ่ายขาย
 • สรุปโปรแกรมการขาย และติดตามรายการส่งเสริมการขาย
 • ติดตาม ประเมินผลงานการขาย และ KPI ต่างๆ ของ Dealer

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Japanese Language
 • Good command of Japanese (Level N2 above)
 • Experience in Translator & Secretary

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 1 - 5 year experience in Corporate secretary Know
 • Knowledge of SEC/SET rules
 • Good English

28-Mar-17

 

Applied
 • แปลเอกสาร ไทย-ญี่ปุ่น และ ญี่ปุ่น ไทย
 • ปริญญาตรี หรือ โท สาขาภาญาญี่ปึ่น
 • สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 N3 N2 N 1

27-Mar-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาญีปุ่น
 • สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่น ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดีมาก

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Female only, age 24-35 years old
 • Fluent in Japanese (JLPT N1-2)
 • 1-3 years experience in Japanese Interpreter

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำและคำนวณเงินเดือน
 • ประสานงานเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคม
 • ปวส. – ปริญญาตรี

27-Mar-17

 

Applied
 • 3 years’ experience in interpreter
 • Good command in English and Japanese
 • Good communication skill and cooperative

26-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ล่ามในการสื่อสารและแปลเอกสาร แปลไทย-จีน,แปลจีน
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีทักษะด้านภาษาจีนเป็นอย่างดี

24-Mar-17

 

Applied
 • เป็นล่ามภาษาอังกฤษกับภาษาจีน (ช่าง/เครื่องจักร)
 • การศึกษา ปริญญาตรี
 • อายุ 22 - 35 ปี

23-Mar-17

 

Applied
 • International trade experience
 • Project / Program manager
 • ERP, PLM tools

15-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.