• -มีความรู้ในด้านการใช้สารอินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตร
  • -สามารถเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ได้
  • -ควบคุมการผลิตสินค้าป้องกันกำจัดศัตรูพืช

25-May-17

Salary negotiable

Applied
  • Male or Female, Age 18 up
  • Master or Bachelor’s Degree in Food Science
  • More 3 years of experience in Food Factory of RD

22-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.