• ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านวิศวกรรมศาสตร์
  • ประสบการณ์ในตำแหน่ง ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
  • จัดทำและทบทวนเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ

30-Apr-17

 

Applied
  • Continuous Improvement Manager, CI
  • Six sigma, Black belt, Kaizen leader
  • lean manufacuring

03-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.