• Male, age 22 – 26 years old
 • Bachelor’s degree in Chemistry
 • New graduation are welcome

20-Jul-17

 

Applied
 • ควบคุม ดูแล และตรวจสอบแผนการผลิต
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3

19-Jul-17

 

Applied
 • วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบตาม MRP
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

19-Jul-17

 

Applied
 • ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป

19-Jul-17

 

Applied
 • วางแผนการผลิตงานประจำวัน สัปดาห์ และเดือน
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

19-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.

19-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.