• Bachelor’s degree in Business Management, Statisti
 • 2 years work experience
 • Knowledge of costing and production plan

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 35 ปี
 • ควบคุมพนักงานให้ทำงานให้ทันตามที่กำหนดไว้
 • แจ้งรายละเอียดงานที่แล้วเสร็จให้หัวหน้างานรับทราบ

24-Feb-17

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ดูแลด้านวางแผนการผลิตทั้งหมด
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็ก

24-Feb-17

 

Applied
 • พนักงานฝ่ายผลิต เรียงท่อเหล็ก แพ็คเหล็ก
 • เพศ : ชาย , หญิง 18 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรม,
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิต 3-8 ปี
 • มีความรู้ด้านไฟฟ้าและระบบน้ำประปา

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • วางแผนลดต้นทุนการผลิต

23-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลพนักงานในสายผลิต
 • เพศ : ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไป

23-Feb-17

 

Applied
 • วางแผนการผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Feb-17

 

Applied
 • production planning
 • packaging, plastics
 • management level

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความสามารถในการขับรถแบคโฮ/ รถแมคโคร
 • สามารถดูแลรักษาเครื่องจักร
 • ขึ้นสินค้าเพื่อการขนส่ง

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Office(Excel/PowerPoint/Outlook) is necessary
 • Good with English
 • Reviewed weekly, monthly, quarterly,

20-Feb-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ปวช.ขึ้นไป
 • เพศชาย มีประสบการณ์ 5 ปี
 • อายุ 40 ปี ขึ้นไป

20-Feb-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.