• Process Development
  • Process Development in Food industry
  • Engineering

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรม,
  • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิต 3-8 ปี
  • มีความรู้ด้านไฟฟ้าและระบบน้ำประปา

17-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.