• At least 5yrs experienced in Merchandising
 • Purchasing and Merchandising skill.
 • Manage, analyst and solving the related problems

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ อย่างน้อย1 ปี

26-Jul-17

 

Applied
 • วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบตาม MRP
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

26-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ : 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ : ปริญญาตรี ขึ้นไป

26-Jul-17

 

Applied
 • จัดหา Supplier ตาม Order
 • สามารถต่อรองราคา Supplier และเทียบราคาได้
 • ปริญญาตรี

25-Jul-17

 

Applied
 • ทำรายงานการประชุม
 • งานด้านพัสดุเอกสาร พิมพ์เอกสาร จัดเก็บ
 • งานด้านจัดซื้อ จัดจ้าง จัดเตรียมใบสั่งซื้อ

25-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ตรงสายงานหรือเกี่ยวข้องตั้งแต่ 1 ปี

24-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • ไม่จำกัด อายุ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

24-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.