• Demand, Supply, Planning Manager, Corrugated Paper
  • working in Samuthsakhon with a public company
  • AX and Excel literacy

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • อายุ 35-45 ปี วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไปทุกสาขา
  • ทักษะภาษาอังกฤษดี (พูด อ่าน เขียน)
  • มีประสบการณ์ตามสายงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • บริหารจัดการกระบวนการพิมพ์และวางแผนงาน
  • บริหารงานการพิมพ์ให้ได้ตามเป้าหมาย แผนงาน
  • วุฒิปริญญาตรี - โท สาขาการพิมพ์ หรือที่เกี่ยวข้อง

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.