• Degree holder or above in Business Administration
 • At least 5 years of relevant work experience
 • Developing and implementing a strategic

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or higher in Marketing or related field
 • Multi-tasking with good prioritizing skills
 • Strong analytical skills with result oriented

26-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี
 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Apr-17

 

Applied
 • Activity and Events
 • Manage Organize
 • Event Marketing

24-Apr-17

 

Applied
 • พัฒนาบุคลากรฝ่ายขาย ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ดำเนินการติดต่อประสานงานต่างๆและงานอื่นๆ
 • เป็นผู้นำ พัฒนาทีมงานขาย ให้แนวทางในการทำงาน

24-Apr-17

 

Applied
 • ให้คำแนะนำลูกค้าในการตรวจ รักษา
 • ให้คำปรึกษาลูกค้าในการทำศัลยกรรมตกแต่ง
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี ระดับเกรดเฉลี่ย3.00

24-Apr-17

 

Applied
 • วางแผนและประเมินกลยุทธ์ทางการตลาด
 • ส่งเสริมทางการตลาด แผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด 5 ปี ขึ้นไป

21-Apr-17

 

Applied
 • ออกงาน จัดงาน Event
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • ทำแผนการตลาด เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า

21-Apr-17

 

Applied
 • ออกพบลูกค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • วางแผนจัดกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขาย

21-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.