• •หญิง / ชาย ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 24- 30 ปี
  • •ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด,
  • การโรงแรม, คณะศิลปศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

06-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.