• IT. Project Management หรือ งานบริหารด้าน IT
 • ปริญญาตรีขึ้นไป อายุ ไม่ต่ำกว่า 35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการจัดการ IT. Project Management

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์
 • สามารถติดตั้งและแก้ไขปัญหาระบบ MS Windows
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office

21-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ดูแลด้านการตรวจสอบระบบ Server 2
 • ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำนักงาน

20-Mar-17

 

Applied
 • Experience managing Windows servers
 • At least 5 years working experience
 • Excellent English, ability to communicate

20-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.