• IT. Project Management หรือ งานบริหารด้าน IT
  • ปริญญาตรีขึ้นไป อายุ ไม่ต่ำกว่า 35 ปี
  • ประสบการณ์ด้านการจัดการ IT. Project Management

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์
  • สามารถติดตั้งและแก้ไขปัญหาระบบ MS Windows
  • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office

21-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.