Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 139 jobs
  The Navakij Insurance Public Company Limited's banner
  The Navakij Insurance Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • มีความรู้ในเรื่อง Database Development
  • มีทักษะการใช้งาน Data warehouse Design
  • มีทักษะการใช้งาน System AnalysisและETL Data Stage
  Kiatnakin Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Bank Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ปริญญาตรี–โท สาขา IT, สถิติ, คณิตศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
  • มีความสามารถในการจัดการกับข้อมูล
  Electronic Transactions Development Agency (ETDA)'s banner
  Electronic Transactions Development Agency (ETDA)'s logo
  Huaykwang
  • รักการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐาน
  • มีทักษะในการสรุปประเด็น วิเคราะห์ เขียนรายงาน
  • มีความสามารถในการอ่านเอกสารภาษาอังกฤษ
  Next