• 5 years industry experience, Medical Device
 • Educated to degree level, preferably in scientific
 • Professional qualifications for project management

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี (การพยาบาล)
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลอย่างน้อย 2 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

25-Apr-17

 

Applied
 • Diving qualifications / Physically strong
 • 3 years experience in supervision of staff
 • Appropriate academic qualifications

25-Apr-17

 

Applied
 • ป.ตรี สัตว์ศาสตร์
 • ประสบการณ์ 2 ปี
 • ประจำ ฟาร์มโคนม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

24-Apr-17

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ
 • ประจำพัทยา
 • ปวส.ขึ้นไป

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง
 • จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • ประสบการณ์ในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี

22-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • จบวุฒิผู้ช่วยพยาบาล
 • มีประสบการณ์ในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี

22-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • จบปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

22-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • -

22-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • จบปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีหัวใจ
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

22-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • ไม่จำกัดอายุ
 • จบปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค

22-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

22-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการผลิตลูกไก่ทั้งหมดภายในโรงฟักไข่
 • ประสบการณ์ด้านโรงฟักไข่ มากกว่า 5 ปี
 • ปริญญาตรี สัตวศาสตร์

21-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมกระบวนการเลี้ยงไก่เนื้อ
 • มีประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่เนื้อ 3-5 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

21-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลการจัดการพ่อแม่พันธ์ไก่เนื้อ
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาสัตวศาสตร์

21-Apr-17

 

Applied
 • สัตวบาลดูแลโรงฟัก
 • มีประสบการณ์ทำงานโรงฟัก
 • สามารถใช้โปรแกรม excel ได้

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ติดตามดูแลการเลี้ยงไก่ของเกษตรกรประกันราคา
 • ปริญญาตรี สัตวศาสตร์, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

21-Apr-17

 

Applied
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
 • มีประสบการณ์งานขาย บริหารทีมขาย สอนงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

19-Apr-17

 

Applied
 • ให้การรักษาพยาบาลเบื่องต้นแต่พนักงาน
 • ประสานงานในการส่งตัวพนักงานเข้ารับการรักษา
 • ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

14-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.