• Bachelor’s degree
 • Experience in planning and purchasing 3-5 year
 • English proficiency (written and spoken)

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • -

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • จบวุฒิผู้ช่วยพยาบาล
 • มีประสบการณ์ในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • จบปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีหัวใจ
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • ไม่จำกัดอายุ
 • จบปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • จบปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • ประสบการณ์ในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
 • มีประสบการณ์งานขาย บริหารทีมขาย สอนงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

22-Mar-17

 

Applied
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
 • มีประสบการณ์งานขาย บริหารทีมขาย สอนงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

22-Mar-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี (การพยาบาล)
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลอย่างน้อย 2 ปี

21-Mar-17

 

Applied
 • ให้การรักษาพยาบาลเบื่องต้นแต่พนักงาน
 • ประสานงานในการส่งตัวพนักงานเข้ารับการรักษา
 • ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

21-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

20-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.