• ดูแลการออกแบบ/จัดทำเว็บไซต์ของบริษัท
  • ดูแลการสั่งสินค้าของลูกค้า ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท
  • สามารถ ออกแบบ/สร้าง/ดูแล เว็บไซต์ ได้

07-Dec-16

 

Applied
  • ปริญญาโท สาขา Broadcasting
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีผลงานวิชาการ

02-Dec-16

 

Applied
  • ปริญญาโท สาขาวารสารศาสตร์
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีผลงานวิชาการ

02-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.