• CAM/CNC Engineer
 • Programing CNC and developing new CNC programs
 • Maintenance equipment of CNC and tooling

18-Feb-17

 

Applied
 • experience at least 10 years
 • Machines and Tools planning
 • Project planning and Schedule Control

18-Feb-17

 

Applied
 • experience at least 5 years
 • Machines and Tools planning
 • Project planning and Schedule Control

18-Feb-17

 

Applied
 • Related experience at least 3 years
 • Male (preferable) age above 27 years
 • Must fluent in English: Spoken, Written

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male (preferable) age above 25 years
 • 3-5 years in related industry
 • Must fluent in English: Spoken, Written

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Related experience at least 2 years
 • Male (preferable) age above 27 years
 • Must fluent in English: Spoken, Written

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male (preferable) age above 25 years
 • Graduated from Electrical Engineering
 • Machines and Tools planning,

18-Feb-17

 

Applied
 • Male (preferable) age above 27 years
 • Graduated from Mechanical Engineering
 • Planning & Control Project Schedule

18-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-45 ปี
 • สามารถเชื่อม tig ได้
 • ประสบการณ์ในงานเชื่อมอย่างน้อย 1 ปี

17-Feb-17

 

Applied
 • ติดตั้ง และตรวจซ่อมอาการเสีย
 • ฒิปวส. ขึ้นไปทางอิเลคทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์
 • มีความสนใจเกี่ยวกับระบบไมโครคอนโทลเลอร์

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย จบการศึกษา ปวช./ปวส สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิค ซ่อมอุปกรณ์

17-Feb-17

 

Applied
 • ออกแบบงานระบบเครื่่องกล/ไฟฟ้าภายในอาคาร
 • ควบคุมงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานก่อสร้าง
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ จ.เชียงรายได้

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย -หญิง อายุ 23-35ปี
 • ติดตั้งอุปกรณ์ ประดับยนต์ ต่าง ๆ
 • วุฒิการศึกษา ช่างยนต์ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย -หญิง อายุ 23-35ปี
 • ดูแลการเบิกจ่ายอะไหล่ และการควบคุมสต๊อค
 • ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัตรของบริษัท

16-Feb-17

 

Applied
 • BSc Degree in Mechanical / Process Enigneering
 • Good command in English skills (read/write/speak)
 • 3 years experience in a thermal power plant

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมและตรวจสอบงาน Shop Drawing และ As-Bui
 • ควบคุมงานก่อสร้างหน้างานทุกขั้นตอนการก่อสร้างให้เป
 • แนะนำการป้องกัน การแก้ไข ปัญหาทางเทคนิคงานก่อสร้าง

16-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • Good command of English and ability to deal
 • Personality to represent Ethics and Values

15-Feb-17

 

Applied
 • Male or Female, no age limit
 • degree in Electrical, Mechanical, Industrial
 • 0-10 years working experience in a manufacturing

14-Feb-17

 

Applied
 • Autocad experience preferred
 • BSc in Mechanical Engineering
 • English written and spoken (TOEIC >600)

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุ 22 - 35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สามารถขับรถยนต์ได้พร้อมใบขับขี่รถยนต์
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong knowledge about waste water system
 • Good communication and coordination skill
 • Project management and problem solving skill

13-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.