• Establish self-maintenance for machines
 • Initiate cost saving project in maintenance
 • maintenance strategy for balancing reliability

15 mins ago

 

Applied
 • degree graduate in Mechanical, Electrical
 • Experience in metal press industry
 • Strong interpersonal skill, communication

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree of Engineering or high vocational
 • 2-3 years in field of Stamping die maintenance
 • Have knowledge and skill of stamping die

9 hours ago

 

Applied
 • Male, Bachelor's degree graduated in mechanical
 • Solid knowledge in design for progressive
 • Minimum 3 years work experience

9 hours ago

 

Applied
 • Degree of Mechanical,Electrical
 • 30-35 Years old
 • experience 3-5 years in Facility Manufacturing

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรเครื่องกล
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรเครื่องกล
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor , Master and Ph.D in ME, EE, Computer, IE
 • 0 - 6 years experience
 • Good communication skills in English

9 hours ago

 

Applied
 • ปฏิบัติงานด้านงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. สาขา เครื่องกล เทคนิคการผลิต

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Industrial Engineering
 • Fluent in English
 • Having experience in formulating policy

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years’ experience in engineering management
 • Bachelor’s or Master’s in Mechanical Engineer
 • Good service mind and have a sense of urgency

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานไฟฟ้าในโรงงาน
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

19-Jan-17

 

Applied
 • ชาย วุฒิวิศวกรรมเครื่องกล , สิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบความถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า

19-Jan-17

 

Applied
 • Willing to work as Contract in project
 • to challenge the new opportunity in upcountry
 • High payment & High potential working in Company.

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิก, ช่างกล
 • มีใบรับรองการผ่านงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jan-17

 

Applied
 • ปวส. สาขา ช่างเทคนิค ,ช่างเชื่อม ,ช่างยนต์ ,ช่างกล
 • เพศ ชาย อายุ 20 - 45 ปี
 • ดูแลการใช้พลังงานไอน้ำ

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. สาขา ช่างที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง
 • มีความอดทน ขยันในการทำงาน

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 28 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน,
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดได้ ไมโคร,เวอร์เนียร์
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

17-Jan-17

 

Applied
 • Master’s degree and Ph.D in Engineering and Sci
 • 0-5 years experience in HDD manufacturing
 • Good command in English skills

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.