• 5 years’ experience in engineering management
 • Good understanding of utility plant equipment
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Mechanical

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลหรือไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านซ่อมบำรุง
 • ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศชายอายุ 30-45 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปหรือมากกว่า ในสาขาช่างยนต์
 • มีทักษะความเป็นผู้นำสูง

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • มีใบ กว. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

28-Apr-17

 

Applied
 • Ensure efficiency of all machine in operation
 • 7-10 years maintenance experience
 • Strong knowledge in Food Processing Plant

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิก, ช่างกล
 • มีใบรับรองการผ่านงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ, ขยัน และตรงต่อเวลา

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

25-Apr-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

25-Apr-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

25-Apr-17

 

Applied
 • งานระบบเครื่องกลของโครงสร้างอาคารสูง
 • สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. สาขา ช่างเทคนิค ,ช่างเชื่อม ,ช่างยนต์ ,ช่างกล
 • เพศ ชาย อายุ 20 - 45 ปี
 • ดูแลการใช้พลังงานไอน้ำ

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. สาขา ช่างที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง
 • มีความอดทน ขยันในการทำงาน

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้าเครื่องกล
 • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
 • มีจิตใจรักการให้บริการ และพร้อมที่จะเรียนรู้

24-Apr-17

 

Applied
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานไฟฟ้าในโรงงาน
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

24-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering
 • Minimum 3-5 years work experience in maintenance
 • Good command of written and spoken in English.

17-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.