• 5 years’ experience in engineering management
 • Bachelor’s or Master’s in Mechanical Engineer
 • Good service mind and have a sense of urgency

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Mechanical Engineering
 • 3 years experienced in Maintenance job or related
 • knowledge of maintenance and industrial equipment

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Industrial Engineering
 • Fluent in English
 • Having experience in formulating policy

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ชาย วุฒิวิศวกรรมเครื่องกล , สิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบความถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า

06-Dec-16

 

Applied
 • ติดตั้ง และตรวจซ่อมอาการเสีย
 • วุฒิปวส. ขึ้นไปทางอิเลคทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์
 • มีความสนใจเกี่ยวกับระบบไมโครคอนโทลเลอร์

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ติดตั้ง และตรวจซ่อมอาการเสีย
 • วุฒิปวส. ขึ้นไปทางอิเลคทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์
 • มีความสนใจเกี่ยวกับระบบไมโครคอนโทลเลอร์

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.