• 5 years’ experience in engineering management
  • Bachelor’s or Master’s in Mechanical Engineer
  • Good service mind and have a sense of urgency

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • ติดตั้ง และตรวจซ่อมอาการเสีย
  • วุฒิปวส. ขึ้นไปทางอิเลคทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์
  • มีความสนใจเกี่ยวกับระบบไมโครคอนโทลเลอร์

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 ปี ขึ้นไป
  • ปวส. ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิก, ช่างกล
  • มีใบรับรองการผ่านงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.