• 5 years of experience in bearing or industrial
 • Bachelor degree or above in Mechanical
 • Skilful with MS Office

22-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี / โท วิศวกรรมเกษตร, จักรกลเกษตร,
 • ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลที่ใช้ในการเกษตร

19-May-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

15-May-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

15-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.