• At least 5 years working experience in Marketing
  • Having experience from Marketing agency is prefer
  • Good command of written and spoken English

26-May-17

 

Applied
  • บริหารจัดการงานภายในสาขา
  • ประสบการณ์ ด้านบริหารจัดการ 3 ปีเป็นต้นไป
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

26-May-17

 

Applied
  • จบจากสาขาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
  • มีคะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทางด้านการส่งเสริมการเกษตร

25-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.