• 2 years’ experience in Sales, Marketing
 • Responsible for the all sales business in the area
 • Own transportation with a valid driving license

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา การตลาด
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์
 • สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (สัญชาติไทยเท่านั้น)
 • มีประสบการณ์ในสายงานด้านประชาสัมพันธ์
 • สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธน

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด

19-Oct-16

 

Applied
 • Promotion planning, strategy and development
 • Promotion execution
 • Promotion evaluation and budgetary control

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไปในสาขา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการวิจัยอย่างน้อย 5-7 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ

18-Oct-16

 

Applied
 • วางแผนและกาหนดกลยุทธ์กิจกรรมการตลาด
 • ประเมินและวิเคราะห์ผลงานกิจกรรมการตลาด
 • วิเคราะห์และประเมินผลการทารายงาน (REPORT)

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.