• วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
  • มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน
  • รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธการขาย

18-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.